Moyra (PL)

Moyra grundades 2017 av Margo Szkoda-Hreczuch och fyller tomrummet i polsk metalscen och ger en frisk fläkt där.

Moyras musik är melodisk death metal med en antydan till experimenterande, som blandar olika genrer av metal. Denna kombination gör Moyras musik sammanhängande och intressant för nuvarande och framtida lyssnare. Teman som behandlas av bandet är livet och den mytiska symboliken hos Moyras – gudinnor som styr det mänskliga livet – också den jordiska och gudomliga. Det är de som vävde livets trådar och satte livets väg. Nu presenterar Moyra ett gediget stycke energisk musik med texter som hänvisar till människans liv och öde sett ur hans eget perspektiv såväl som andra. Bandet glömmer inte heller naturens kraft utan vilken mänskligheten inte skulle existera.

Moyra was founded in 2017 by Margo Szkoda-Hreczuch and fills in the gap in polish metal scene, bringing a breath of fresh air in there

Moyra’s music is melodic death metal with a hint of experimentation, blending various genres of metal. This combination makes Moyra’s music coherent and interesting for present and future listeners. Themes which are dealt by the band are life and mythical symbolism of Moyras – goddesses who rule the human life – the earthly and divine one as well. It’s them who weaved the strands of life and set the path of life. Now, Moyra presents a solid piece of energetic music with lyrics referring to human’s life and fate seen from his own perspective as well as others. The band also does not forget about power of nature without which the humanity would not exist.

sv_SE